Publiskai apspriešanai nodod "Jaunbemberu" detālplānojuma projektu

Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG
Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG

Iecavas novada dome 2016.gada 9.augustā ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 10, 3. p.) "Par nekustamā īpašuma "Jaunbemberi" detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai", pilsētas informācijas portālu Bauska24.lv informēja Iecavas novada pašvaldībā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas turpmākajai izmantošanai, ņemot vērā plānoto attīstības ieceri – derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve.

Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2016.gada 17.augusta līdz 2016.gada 14.septembrim (četras nedēļas). Informācija par publisko apspriešanu pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā http://www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.iecava.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 25.augustā plkst.18.00 Iecavas novada domē, Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Iecavas novada domē - Skolas ielā 4, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties pie Iecavas novada domes Zemes ierīcības dienesta vadītāja Aivara Mačeka (tālr. 63941962). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst.8.00 līdz plkst.17.00 un trešdienās plkst.8.00 līdz plkst.12.00.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.