Rundāles novada pašvaldības budžeta deficīts sasniedz 15% no ieņēmumiem

Jelgava, 3.janv., LETA. Rundāles novada pašvaldības budžeta deficīts šogad ir 850 865 eiro, kas sasniedz aptuveni 15% no 5 489 005 eiro ieņēmumiem, liecina pašvaldības apstiprinātais budžets.

Šogad pašvaldības kopējie plānotie ieņēmumi ir 5 489 005 eiro, kas ir par 1 103 391 eiro jeb 25% lielāki nekā 2017.gadā, kad ieņēmumu apjoms sasniedza 4 385 614 eiro.

Savukārt izdevumu kopējais apjoms 2018.gadam plānots 6 339 870 eiro apmērā, līdz ar to izdevumi par 850 865 eiro pārsniedz ieņēmumus, un budžeta deficīts sasniedz 15% no ieņēmumiem.

30,19% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 7,86% - nekustamā īpašuma nodoklis. 2018.gada budžeta prognozēs ieņēmumi no nodokļiem veido 423 399 eiro, kas ir par 9,19% vairāk nekā pērn.

Ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem 2018.gadā tiek plānoti 512 157 eiro apmērā jeb 9,52% no visiem ieņēmumiem. Nedaudz lielāku summu veido dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda - 563 406 eiro.

Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti plānoti 1 876 490 eiro apmērā. Tā pedagogu darba algu samaksai, sākot no piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības līdz vidējās izglītības iegūšanai, 2018.gada pirmajiem astoņiem mēnešiem valsts piešķīrusi 342 484 eiro. Savukārt pedagogu darba algām speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "Saulespuķe" piešķirti 115 640 eiro.

Lielākais izdevumu apmērs jeb teju 29% no pamatbudžeta ieplānoti izglītības nozarei, kurai tiks novirzīti 1 770 894 eiro. Izdevumi ietver pedagogu un saimnieciskā personāla atlīdzību, skolas ēku un telpu uzturēšanu un remontu, pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu un skolēnu ēdināšanu, skolēnu pārvadājumus, norēķinus par izglītības savstarpējiem norēķiniem, pakalpojumu apmaksu, krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas preses iegādi. No pašvaldības līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai 5-6 gadīgajiem un 5-12 klases skolēniem plānoti 65 000 eiro, bet skolēnu pārvadājumiem – 47 301 eiro.

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 532 933 eiro, tajā skaitā neparedzētie izdevumi 100 000 eiro apmērā, savukārt izpildvaras darbības nodrošināšanai budžetā ieplānoti 432 933 eiro jeb 6,98%. 21,25% jeb 1 318 083 eiro paredzēti ekonomiskajai darbībai, tostarp uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra, starpnovadu būvvaldes uzturēšanai, pašvaldības ceļa Pilsrundāle-Svitene pārbūvei un citiem mērķiem.

Vides aizsardzības pasākumiem paredzētos līdzekļus plānots izlietot notekūdeņu apsaimniekošanai, tērējot 56 025 eiro.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 1 111 365 eiro jeb 17,92%. Līdzekļus plānots izlietot atkritumu apsaimniekošanai, ūdensapgādei, siltumenerģijai, apsaimniekošanai.

Vēl 750 000 eiro paredzēti projektu realizācijai, savukārt kultūrai, atpūtam un sportam Rundāles novada pašvaldības budžetā ieplānoti 410 938 eiro jeb 6,63% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā budžeta sadaļā paredzēts finansējums sporta un kultūras pasākumiem, bibliotēkām, kultūrai, projektu īstenošanai. Izdevumi paredzēti kultūras, bibliotēku un sporta darbinieku darbības nodrošināšanai un pašdarbības kolektīvu vadītāju atalgojumam, sabiedriskajām attiecībām.

Sociālajai aizsardzībai paredzētie izdevumi ir 22 5506 eiro. Šajā sadaļā plānotie līdzekļi paredzēti sociālā dienesta, bāriņtiesas, sociālo pabalstu izmaksai un pakalpojumu apmaksai par iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs.

Speciālā budžeta izdevumos plānoti 138 452 eiro, tai skaitā autoceļa fonda izdevumi 103 215 eiro un dabas resursu nodokļa izdevumi 35 000 eiro.

Pašvaldība plāno, ka 2018.gadā turpināsies daudzfunkcionālā sabiedriskā centra Pilsrundālē būvniecība un aprīkošana. Savukārt, lai sekmētu Rundāles novada domes energoefektivitātes paaugstināšanu, tiks īstenots projekts "Rundāles novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana".

Tāpat šogad pašvaldība īstenos ceļa "Pilsrundāle-Svitene" rekonstrukciju, paredzot ceļa asfaltēšanu, tādējādi nodrošinot būtisku dzīves kvalitātes uzlabošanu Svitenes ciema iedzīvotājiem, kā arī uzlabojot infrastruktūru uzņēmējdarbībai.